Plan4Better siegt beim Smart Country Startup Award 2021