David Schönwerth

David Schönwerth

Referent Data Economy
Bitkom e.V.