Foto von Bitkom-Mitarbeiter Tom Pöschko

Tom Pöschko

Head of Events
Bitkom e.V.