Foto von Bitkom-Mitarbeiter Tom Pöschko

Tom Pöschko

Eventmanager
Bitkom e.V.