Foto von Bitkom-Mitarbeiter Tom Pöschko

Tom Pöschko

Senior Eventmanager
Bitkom e.V.